Entreteniment

ACTA ASSEMBLEA 19 DE FEBRER

ACTA DE L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  DELS SOCIS DEL CLUB DE TENIS BENIGÀNIM, CELEBRADA EL 19 DE FEBRER DEL 2017

 

A Benigànim, sent les 12 hores i quinze minuts, es reuneixen al Saló Social del Club de Tenis, els distingits socis assistents.

1er.- Lectura de l’ acta celebrada el 28 de Febrer del 2016 , sent llegida per el Secretàri  en funcions , va ser aprovada per tots els membres assistents.

2n.- Resum Comptable del  Club i Aprovació del mateix: Es procedeix a repartir entre tots els assistents el balanç de Situació i  Comptes del  Club del 2016. El Sr. Cristobal Barceló Martinez, dona lectura del  balanç econòmic i queda aprobada per tots els assistents, s’ adjunta copia del balanç econòmic 2016.

3er.-EL Sr. President  Vicent Boscà, fa us de paraula per dir als socis assistents els projectes realitzats a llarg del 2016, dels projectes a realitzar al 2017, i que continuació detallem:

-A novembre es va realitzar l’últim pagament dels terrenys per a futura  ampliació  i es va fer també l’escriptura .

-Concesió subenció del pagament del IBI amb una important reducció, de pagar 2.200 €  passarem a pagar 400€

-Grup de pressió aigua i  equip d’aerotèrmica( Estalvi  de llum i aigua)

-1º fase ampliació gimnàs.

PROJECTES 2017.

– 2ONA FASE GIMNÀS ( pintar,  col·locar portes accés, col·locar pis sintètic)  compra  TRX,  comprar nous aparells gimnàs segons les necessitats dels socis-es i usuaris.

–  LEGALITZACIÓ INSTAL-LACIO ELECTRICA- Ampliació de potencia elèctrica i canvi del traçat de la línia per a futura ampliació.

– REPARACIÓ DE LES MALLES EN MA ESTAT I PREPARAR EL TANCAMENT DELS NOUS TERRENYS

– CANVI EQUIP INFORMÀTIC CLUB ( nou monitor, impresora, scanner….)

4t.-En el tema esportiu , la junta proposa, promocionar, fomentar i crear  a llarg de l’any diversos tornejos socials en totes les categories.

Actualment hi han  dos equips federats de pádel  un masculí i un altre femení,  respecte  a l’escola de tennis, están jugant una lliga a nivel comarcal.Si esteu interessats en donar clases de pádel i tennis no dubteu i demaneu informació, tant d’horaris com de preus

Tot lo d’escrit abans sempre es fa prioritzant  despeses, estalviant I comparant pressupostos per economitzar els diners de TOTS. La Junta maximitza al màxim els recursos del Club, estan al vostre abast les despeses e ingressos per a consultar-ho.

5é.-En precs i preguntes, diversos socis van exposar diferents punts de vista respecte a millores al Club de Tennis, es va votar la supressió del pagament per pista, o siga la reserva de pista de qualsevol tipus( tennis, pàdel, squash, frontó)  a partir d’ara es totalment GRATUITA.

No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, sent les 13:45 h, s’ alça l’ assemblea, de tot açò, jo el Secretari done fe.

 

 

 

VICENT BOSCÀ BOLUDA                                                                                               J.ANTONIO RIBES PART

PRESIDENT                                                                                                                        SECRETARI

 

Share